Dôležité čísla pre podnikanie na rok 2016

2015 2016 Minimálna mzda od 1.1. 380 (2,184/hod) 405 (2,328/hod) Daňové priznanie sa nepodáva do príjmu 1901,67 1901,67 Daňový bonus 256,92 (12×21,41) 256,92 (12×21,41) Hranica pre platenie odvodov do SP od 1.7. 5148,00 —— Ročná/mesačná nezdaniteľná časť ZD 3803,33/316,94 3803,33/316,94 Minimálny VZ pre SP a ZP od 1.1. 412 429 Minimálne odvody do SP od.. read more →

Tuzemské samozdanenie stavebných prác

Novelou zákona o DPH č. 268/2015 Z.z. sa zavádza, s účinnosťou od 01.01.2016, tuzemské samozdanenie stavebných prác a dodania stavby alebo jej časti, čiže fakturácia bez dane z pridanej hodnoty medzi dodávateľmi v stavebníctve.  Musí byť splnená ale podmienka, že aj príjemca plnenia aj poskytovateľ plnenia musí byť registrovaný pre DPH. Princípom je, že daň štátu odvedie prijímateľ plnenia. Dodávateľ.. read more →

Odvody SZČO od 01.01.2016

Od 1. januára 2016 sa opäť zvýši minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Pre rok 2016 je stanovený minimálny vymeriavací základ vo výške 429,00 €. Minimálny preddavok na zdravotné poistenie SZČO predstavuje v roku 2016 sumu 60,06 €, poistné na sociálne poistenie.. read more →

Splatenie základného imania od 1.1.2016

            Novelou Obchodného zákonníka sa od 1.1. 2016 vypúšťa povinnosť splatiť základné imanie vkladom na účet. Peňažné vklady sa budú môcť pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným poskytovať aj v hotovosti. Pri podávaní návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra, na preukázanie splatenia peňažných vkladov bude teda postačovať len písomné.. read more →

Vyslanie zamestnanca za prácou do zahraničia – povinnosti

Keď zamestnávateľ so sídlom v SR vysiela zamestnanca pracovať do zahraničia, musí sa riadiť právom štátu, na ktorého územie je zamestnanec vyslaný. Ešte pred samotným vyslaním zamestnanca, ho musí zamestnávateľ informovať o pracovným podmienkach a podmienkach zamestnanca v štáte vyslania. O pracovnom čase a výmere dovolenky ho musí informovať písomne. Zamestnanca je možné vyslať za.. read more →