04 jan 2016

Daňové pokuty od 01.01.2016

0 Comment

Od 01.01.2016 vstupuje do platnosti novela zákona o správe daní č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorá zavádza nové pravidlá pri výpočte daňových pokút, ale aj možnosť podať dodatočné daňové priznanie po začatí daňovej kontroly.

Dodatočné daňové priznanie bude možné podať do 15 dní odo dňa:

  • spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly,
  • doručenia oznámenia o daňovej kontrole,
  • doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo,
  • doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo

Daňovník tak má možnosť zaplatiť nižšiu pokutu, ako keby pokutu vyrúbi sám daňový úrad.  O jej výške sankcie už rozhoduje doba trvania protiprávneho stavu a okolnosti, ktoré k uloženiu pokuty vedú. Pokuta pritom nebude môcť byť nižšia ako 1 percento z vyrubenej sumy a vyššia ako vyrubená suma príslušnej dane.

Pokuta sa počíta za každý deň odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (napr. daňového priznania k dani z príjmov) alebo po dni splatnosti dane (napr. dane z nehnuteľností) až do dňa podania dodatočného daňového priznania alebo do uplynutia 15-dňovej lehoty na podanie dodatočného daňového priznania po „začatí daňovej kontroly“ alebo do dňa doručenia oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok.

Po novom bude teda platiť, že ak správca dane vyrubí daň alebo rozdiel dane na základe výsledkov daňovej kontroly, uloží pokutu vypočítanú ročnou sadzbou 10% (berúc do úvahy súčasnú výšku sadzieb ECB) z dorubenej sumy dane za každý deň odo dňa pôvodnej splatnosti dane.

V prípade podaného dodatočného daňového priznania, ktorým si daňové subjekty priznajú vyššiu výšku dane, sa výška pokuty bude počítať nižšou sadzbou, a to vo výške:
– 3% pri podaní dodatočného daňového priznania do doručenia oznámenia o začatí daňovej kontroly,
– 7% pri podaní dodatočného daňového priznania do 15 dní po doručení uvedeného oznámenia.

Úhrnná pokuta

Daňový úrad už bude môcť uložiť úhrnnú pokutu, ak podnikateľovi hrozí viac sankcií. Musí ísť pritom o správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta a výška tejto pokuty je určená v rámci ustanoveného rozpätia (od 60 do 20 000 eur, do výšky 1,3 % zo sumy a podobne.).

Úhrnná pokuta sa uloží podľa toho ustanovenia (o pokute), ktoré sa vzťahuje na správny delikt s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty. Ak nastane situácia, že sú za viaceré správne delikty horné hranice sadzieb pokút rovnaké, úhrnná pokuta sa uloží podľa toho ustanovenia (o pokute), ktoré sa vzťahuje na jeden zo správnych deliktov.

Zoznam neplatičov

Zoznam daňových dlžníkov zverejňovaný na webovej stránke Finančného riaditeľstva sa bude mesačne aktualizovať, pričom od 1.5.2016 sa v zozname daňových dlžníkov budú zverejňovať fyzické osoby aj právnické osoby, u ktorých výška daňových nedoplatkov presiahla 170 Eur.

Zoznam platiteľov DPH „až po zaplatení“

Finančná správa už bude zverejňovať aj zoznam platiteľov DPH, ktorí si na základe novely zákona o DPH vyberú, že budú odvádzať štátu DPH až po tom, čo im faktúru zaplatí ich obchodný partner.

 

 

[top]