Zmeny v kontrolnom výkaze DPH od 01.04.2016

S účinnosťou od 01.04.2016 je v platnosti nový formulár kontrolného výkazu, konkrétne časť B.3, v ktorej je platiteľ dane povinný za zdaňovacie obdobie,  v ktorom si uplatňuje odpočítanie dane zo zjednodušených faktúr vo výške 3 000 € a viac, uvádzať aj údaje o dodávateľoch tovarov a služieb. Ak suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za zdaňovacie obdobie bude 3 000 € a viac, vyplní platiteľ dane.. read more →

Platenie dane z motorových vozidiel za rok 2015

Pre platenie dane z motorových vozidiel od januára 2016 platí nové pravidlo. Všetky subjekty zaplatia daň na jeden spoločný príjmový účet štátneho rozpočtu. Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt, známeho ako osobný účet daňovníka (OUD) a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice. predčíslie   označujúce druh dane základné.. read more →

Daň z motorových vozidiel za rok 2015

Daň z motorových vozidiel za rok 2015 sa bude platiť podľa nového zákona s účinnosťou do 01.01.2015. Nový zákon jednotne upravuje sadzby dane, oslobodenia, zvýšenia a zníženia sadzieb daní, ktoré budú platné v rámci celej Slovenskej republiky.       Podľa zákona o dani z MV sa daňou z motorových vozidiel zdaňujú: L – motorové vozidlá s.. read more →

Odvody začínajúceho živnostníka

Odvody do Sociálnej poisťovne Začínajúci živnostník nemá povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne až do 30. júna roku nasledujúcom po roku, v ktorom začal podnikať. Môže ich však platiť dobrovoľne, ak sa tak rozhodne. Povinne začína platiť až od 1. júla nasledujúceho roku a to iba v prípade, ak za predchádzajúci rok mal príjem väčší ako 12.. read more →

Daňové pokuty od 01.01.2016

Od 01.01.2016 vstupuje do platnosti novela zákona o správe daní č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorá zavádza nové pravidlá pri výpočte daňových pokút, ale aj možnosť podať dodatočné daňové priznanie po začatí daňovej kontroly. Dodatočné daňové priznanie bude možné podať do 15 dní odo dňa: spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručenia oznámenia o daňovej kontrole,.. read more →