11 jan 2016

Odvody začínajúceho živnostníka

0 Comment

Odvody do Sociálnej poisťovne

Začínajúci živnostník nemá povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne až do 30. júna roku nasledujúcom po roku, v ktorom začal podnikať. Môže ich však platiť dobrovoľne, ak sa tak rozhodne.

Povinne začína platiť až od 1. júla nasledujúceho roku a to iba v prípade, ak za predchádzajúci rok mal príjem väčší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Ide o hrubý príjem bez odpočítania výdavkov.

Od 1.7.2015 do 30.6.2016 vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak bol v roku 2014 príjem vyšší ako 4944 €.

Od 1.7.2016 do 30.6.2017 vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak bude v roku 2015 príjem vyšší ako 5148 €.

Odvody do Sociálnej poisťovne a materská dovolenka

Počas poberania materského SZČO neplatí odvody do Sociálnej poisťovne a môže dosahovať zdaniteľný príjem z vykonávania SZČO bez obmedzenia.

Odvody do Sociálnej poisťovne a rodičovská dovolenka

Počas poberania rodičovského príspevku má SZČO dve možnosti:

  1. nevykonávať činnosť SZČO – podá prerušenie do Sociálnej poisťovne a starobné poistenie bude platiť štát (treba doručiť registračný list – zmena)
  2. alebo vykonávať činnosť SZČO – potom jej vyplýva povinnosť platiť poistné na základe dosiahnutého príjmu predchádzajúceho roku v ktorom jej táto povinnosť vznikne.

 

Odvody do zdravotnej poisťovne

Odvody do zdravotnej poisťovne však  začínajúci živnostník musí platiť hneď od začiatku podnikania a to v minimálnej výške (teda z minimálneho vymeriavacieho základu). Do 8 dní od získania oprávnenia na výkon činnosti sa musí živnostník prihlásiť ako povinne poistená osoba alebo požiadať v žiadosti o vydanie oprávnenia, aby tento oznam urobil živnostenský odbor. Zároveň zaplatiť odvody do 8 dní po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý sa poistné platí.

Odvody na zdravotné poistenie a materská a rodičovská dovolenka

Počas poberania materského a rodičovského príspevku SZČO neplatí preddavky do zdravotnej poisťovne, ale v prípade, že dosiahne zdaniteľné príjmy, odvody do zdravotnej poisťovne doplatí podľa skutočného základu dane na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Odvody počas pracovnej neschopnosti SZČO

SZČO nemusí odvádzať v zdravotnej poisťovni mesačné preddavky počas poberania nemocenských dávok, musí však predložiť potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní nemocenských dávok príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne. Pokiaľ SZČO nepoberá nemocenské dávky, má povinnosť uhrádzať preddavky vypočítané z ročného zúčtovania. Nižšie preddavky platí len nemocensky poistená SZČO počas obdobia, keď poberá nemocenské, materské alebo viac ako 10 dní ošetruje člena rodiny a nemá nárok na ošetrovné. Takýto živnostník musí práceneschopnosť najneskôr do 8 dní splatnosti preddavku oznámiť zdravotnej poisťovni.

 

 

 

[top]