12 jan 2016

Daň z motorových vozidiel za rok 2015

0 Comment

Daň z motorových vozidiel za rok 2015 sa bude platiť podľa nového zákona s účinnosťou do 01.01.2015. Nový zákon jednotne upravuje sadzby dane, oslobodenia, zvýšenia a zníženia sadzieb daní, ktoré budú platné v rámci celej Slovenskej republiky.

 

 

 

Podľa zákona o dani z MV sa daňou z motorových vozidiel zdaňujú:

L – motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky

M – motorové vozidlá najmenej so štyrmi kolesami určené na prepravu osôb

N – motorové vozidlá najmenej so štyrmi kolesami určené na prepravu nákladov

O – prípojné vozidlá

Vozidlo musí mať pridelené evidenčné číslo v Slovenskej republike a súčasne sa musí používať na podnikanie alebo na vykonanie  inej samostatne zárobkovej činnosti v zdaňovacom období. Vozidlo evidované v zahraničí nepodlieha dani z motorových vozidiel v Slovenskej republike aj keď sa v Slovenskej republike používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Základom dane pri osobnom vozidle je zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade, pri úžitkovom vozidle a autobuse je ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu, pričom úžitkovým vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4. Zároveň sa vymedzuje nový základ dane, a to samostatne pre vozidlo, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) a to v závislosti od výkonu motora v kW. V prípade návesovej jazdnej súpravy sa definuje iba jej celková hmotnosť.

Pre platenie dane z motorových vozidiel od januára 2016 platí nové pravidlo. Všetky subjekty zaplatia daň na jeden spoločný príjmový účet štátneho rozpočtu. Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt, známeho ako osobný účet daňovníka (OUD) a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice.

predčíslie   označujúce druh dane základné číslo účtu označujúce daňový subjekt (OÚD) kód Štátnej pokladnice
501163 –
8XXXXXXXXX /8180

 

Tabuľka: Sadzby dane pre osobný automobil (osobné vozidlá – L, M1)

Zdvihový objem valcov motora v cm3 Ročná sadzba dane v eurách
nad do (vrátane)
150 50
150 900 62
900 1200 80
1200 1500 115
1500 2000 148
2000 3000 180
3000 218

 

Úprava ročnej sadzby dane sa vykoná nasledovne:

Vek vozidla Daňová sadzba
1-3 roky (prvých 36 kalendárnych mesiacov) Ročná sadzba znížená o 25%
Nad 3 do 6 rokov (37 – 72 kalendárnych mesiacov) Ročná sadzba znížená o 20%
Nad 6 do 9 rokov (73 – 108 kalendárnych mesiacov) Ročná sadzba znížená o 15%
Nad 9 do 12 rokov (109 – 144 kalendárnych mesiacov) 100% ročná sadzba
Nad 12 do 13 rokov (145 – 156 kalendárnych mesiacov Ročná sadzba zvýšená o 10%
Nad 13 rokov (156 kalendárnych mesiacov) Ročná sadzba zvýšená o 20%
Pre hybridné vozidlá a vozidlá na CNG, LNG a vodíkový pohon sa sadzba dane vypočítaná vyššie uvedeným spôsobom navyše zníži o 50%

 

Zákonom o dani z MV sa zvýšilo rozmedzie pre určenia platenia preddavkov. Ak predpokladaná daň je v rozmedzí od 700 eur do 8 300 eur, preddavky na daň sa platia štvrťročne, a ak predpokladaná daň je vyššia ako 8 300 eur, preddavky na daň sa platia mesačne. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 je nutné podať do 1. februára 2016 (pondelok) a do tohto istého dátumu je nutné vykonať úhradu dane.

[top]