Daň z motorových vozidiel za rok 2015

Daň z motorových vozidiel za rok 2015 sa bude platiť podľa nového zákona s účinnosťou do 01.01.2015. Nový zákon jednotne upravuje sadzby dane, oslobodenia, zvýšenia a zníženia sadzieb daní, ktoré budú platné v rámci celej Slovenskej republiky.       Podľa zákona o dani z MV sa daňou z motorových vozidiel zdaňujú: L – motorové vozidlá s.. read more →

Odvody začínajúceho živnostníka

Odvody do Sociálnej poisťovne Začínajúci živnostník nemá povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne až do 30. júna roku nasledujúcom po roku, v ktorom začal podnikať. Môže ich však platiť dobrovoľne, ak sa tak rozhodne. Povinne začína platiť až od 1. júla nasledujúceho roku a to iba v prípade, ak za predchádzajúci rok mal príjem väčší ako 12.. read more →

Daňové pokuty od 01.01.2016

Od 01.01.2016 vstupuje do platnosti novela zákona o správe daní č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorá zavádza nové pravidlá pri výpočte daňových pokút, ale aj možnosť podať dodatočné daňové priznanie po začatí daňovej kontroly. Dodatočné daňové priznanie bude možné podať do 15 dní odo dňa: spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručenia oznámenia o daňovej kontrole,.. read more →

Dôležité čísla pre podnikanie na rok 2016

2015 2016 Minimálna mzda od 1.1. 380 (2,184/hod) 405 (2,328/hod) Daňové priznanie sa nepodáva do príjmu 1901,67 1901,67 Daňový bonus 256,92 (12×21,41) 256,92 (12×21,41) Hranica pre platenie odvodov do SP od 1.7. 5148,00 —— Ročná/mesačná nezdaniteľná časť ZD 3803,33/316,94 3803,33/316,94 Minimálny VZ pre SP a ZP od 1.1. 412 429 Minimálne odvody do SP od.. read more →

Kalendár odvodových povinností na rok 2016

            Prehľadný kalendár odvodových povinností pre rok 2016: Lehota Tlačivo SOCIÁLNA POISŤOVŇA Nástup do pracovného pomeru Najneskôr 1 deň pred nástupom do zamestnania Prihláška / RLFO Skončenie pracovného pomeru Najneskôr 1 deň po zániku pracovného pomeru Odhláška / RLFO Nástup na materskú dovolenku V lehote do 8 dní RLFO /.. read more →