Sadzby stravného od 1.11.2014

Od 1. 11. 2014 sa menia sumy stravného na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 24. októbra 2014 o sumách stravného. Minimálna hodnota stravných lístkov 3,15 EUR Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne vo výške 75% stravného stanoveného pre prvé časové pásmo pri tuzemskej pracovnej ceste. V súlade.. read more →

Daňové licencie

Za rok 2014 budú musieť podnikateľské subjekty prvý krát platiť daňové licencie. Ide vlastne o minimálnu výšku dane z príjmov právnických osôb. Výška daňovej licencie závisí od toho, či je alebo nie je spoločnosť platiteľom DPH, ďalej od výšky obratu a zohľadňuje sa tiež, či spoločnosť zamestnáva zdravotne ťažko postihnutých. Neplatca DPH musí platiť minimálnu.. read more →

Ochrana osobných údajov od 15.4.2014 – ZMENY!!!

Zmeny v zákone o ochrane osobných údajov platné od 15. apríla 2014 Len pár mesiacov od účinnosti zákona o ochrane osobných údajov bol prijatý nový Zákon č. 84/2014 Z.z., ktorý upravuje staršiu, príliš byrokratickú, verziu. Ide o tieto zmeny: zrušenie registrácie informačných systémov a jej nahradenia oznamovacou povinnosťou a zrušenie registračného poplatku (neplatí pre osobitnú.. read more →

Zvýšenie základu dane o neuhradené záväzky

Od 1. januára 2014 výrazne mení povinnosť úpravy základu dane o neuhradené záväzky. Na daňovníkov, ktorí si svoje záväzky neuhradia, čakajú prísnejšie daňové pravidlá. V zákone o dani z príjmov sa podstatne zmenila povinnosť zvýšenia základu dane u toho daňovníka, resp. dlžníka, ktorý eviduje neuhradený záväzok alebo jeho časť po dobu presahujúcu viac ako 360 dní, teda už od 12.. read more →

Register účtovných závierok

Od roku 2014 sú účtovné závierky ukladané do registra účtovných závierok. Ide o informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo financií. V prípade účtovných závierok má register nahradiť Zbierku listín, ktorá je súčasťou Obchodného registra SR. Register sa člení na verejnú a súkromnú časť. Verejná časť bude sprístupnená verejnosti a bude možnosť získať kópie uložených dokumentov po zaplatení.. read more →