Daňové pokuty od 01.01.2016

Od 01.01.2016 vstupuje do platnosti novela zákona o správe daní č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorá zavádza nové pravidlá pri výpočte daňových pokút, ale aj možnosť podať dodatočné daňové priznanie po začatí daňovej kontroly. Dodatočné daňové priznanie bude možné podať do 15 dní odo dňa: spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručenia oznámenia o daňovej kontrole,.. read more →

Dôležité čísla pre podnikanie na rok 2016

2015 2016 Minimálna mzda od 1.1. 380 (2,184/hod) 405 (2,328/hod) Daňové priznanie sa nepodáva do príjmu 1901,67 1901,67 Daňový bonus 256,92 (12×21,41) 256,92 (12×21,41) Hranica pre platenie odvodov do SP od 1.7. 5148,00 —— Ročná/mesačná nezdaniteľná časť ZD 3803,33/316,94 3803,33/316,94 Minimálny VZ pre SP a ZP od 1.1. 412 429 Minimálne odvody do SP od.. read more →

Kalendár odvodových povinností na rok 2016

            Prehľadný kalendár odvodových povinností pre rok 2016: Lehota Tlačivo SOCIÁLNA POISŤOVŇA Nástup do pracovného pomeru Najneskôr 1 deň pred nástupom do zamestnania Prihláška / RLFO Skončenie pracovného pomeru Najneskôr 1 deň po zániku pracovného pomeru Odhláška / RLFO Nástup na materskú dovolenku V lehote do 8 dní RLFO /.. read more →

Tuzemské samozdanenie stavebných prác

Novelou zákona o DPH č. 268/2015 Z.z. sa zavádza, s účinnosťou od 01.01.2016, tuzemské samozdanenie stavebných prác a dodania stavby alebo jej časti, čiže fakturácia bez dane z pridanej hodnoty medzi dodávateľmi v stavebníctve.  Musí byť splnená ale podmienka, že aj príjemca plnenia aj poskytovateľ plnenia musí byť registrovaný pre DPH. Princípom je, že daň štátu odvedie prijímateľ plnenia. Dodávateľ.. read more →

Odvody SZČO od 01.01.2016

Od 1. januára 2016 sa opäť zvýši minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Pre rok 2016 je stanovený minimálny vymeriavací základ vo výške 429,00 €. Minimálny preddavok na zdravotné poistenie SZČO predstavuje v roku 2016 sumu 60,06 €, poistné na sociálne poistenie.. read more →