17 jún 2015

Rizikoví platitelia DPH

0 Comment

Finančná správa zverejňuje aktualizovaný zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH  na svojej internetovej stránke tu.  Cez filter si môžete vyhľadať a overiť, či sa váš dodávateľ nenachádza v zozname.

Ručenie za DPH

Ak sa obávate, že dodávateľ nezaplatí daň uvedenú na faktúre za dodanie tovaru alebo služby a dodávateľ je zverejnený v zozname, môžete uhradiť platbu dane, ktorá je súčasťou ceny za plnenie, priamo na „osobný účet “ dodávateľa (OUD).

Podľa súčasného znenia § 55 ods. 11 daňového poriadku sa na platbu hľadí ako na platbu vykonanú dodávateľom. To znamená, že ak v lehote splatnosti dane z pridanej hodnoty uhradíte dane na OUD dodávateľa, podmienka nezaplatenia dane podľa § 69 ods. 14 zákona o DPH nie je splnená a ručenie za daň vám nevznikne.

Nevyhnutným predpokladom na to, aby správca dane akceptoval úhradu dane z pridanej hodnoty, je správne označenie platby dane podľa vyhlášky v štruktúre 500240 + OUD dodávateľa/8180, VS 1100 + zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť vznikla.

Zaplatením dane na účet dodávateľa v lehote splatnosti nevzniká dodávateľovi daňový nedoplatok a ručenie za daň vám nevznikne. 

Správca dane o úhrade dane nevydáva žiadne potvrdenia.

 

[top]