10 nov 2015

Vyslanie zamestnanca za prácou do zahraničia – povinnosti

0 Comment

Keď zamestnávateľ so sídlom v SR vysiela zamestnanca pracovať do zahraničia, musí sa riadiť právom štátu, na ktorého územie je zamestnanec vyslaný. Ešte pred samotným vyslaním zamestnanca, ho musí zamestnávateľ informovať o pracovným podmienkach a podmienkach zamestnanca v štáte vyslania. O pracovnom čase a výmere dovolenky ho musí informovať písomne.

Zamestnanca je možné vyslať za prácou do zahraničia len na základe písomnej dohody. Dohoda musí obsahovať:

 • deň začatia a deň skončenia vyslania,
 • druh práce počas vyslania,
 • miesto výkonu práce počas vyslania,
 • mzdové podmienky počas vyslania.

Okrem povinností zamestnávateľa vo vzťahu k jeho zamestnancom, má povinnosť aj voči slovenským orgánom verejnej moci. Zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť Národnému inšpektorátu práce informácie, ktoré následne Národný inšpektorát práce použije pre splnenie svojej informačnej povinnosti voči obdobnému orgánu v inom členskom štáte.

 

Hosťujúci zamestnávateľ

Rovnaké administratívne povinnosti má aj hosťujúci zamestnávateľ (ktorý má sídlo v inom členskom štáte a vysiela zamestnanca do SR). Ten je povinný najneskôr v deň vyslania oznámiť Národnému inšpektorátu práce:

 • svoje obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a svoje obchodné meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, a bydlisko, ak ide o fyzickú osobu,
 • svoje identifikačné číslo, ak je pridelené, a register, v ktorom je zapísaný,
 • predpokladaný počet vyslaných zamestnancov,
 • meno a priezvisko vyslaného zamestnanca,
 • predpokladaný deň začatia a skončenia vyslania,
 • miesto výkonu práce a druh práce vykonávanej vyslaným zamestnancom počas vyslania,
 • názov služby alebo služieb, ktoré bude hosťujúci zamestnávateľ poskytovať prostredníctvom vyslaného zamestnanca v Slovenskej republike,
 • meno, priezvisko a adresu osoby poverenej na doručovanie písomností, ktorá sa počas vyslania nachádza na území Slovenskej republiky (ďalej len „kontaktná osoba“).

Hosťujúci zamestnávateľ je zo zákona povinný počas vyslania v mieste výkonu práce:

 • uchovávať pracovnú zmluvu alebo iný doklad potvrdzujúci pracovnoprávny vzťah s vyslaným zamestnancom,
 • viesť a uchovávať evidenciu pracovného času vyslaného zamestnanca v rozsahu podľa § 99 Zákonníka práce (t. j. v rovnakom rozsahu ako je určený pre štandardných zamestnancov),
 • uchovávať doklady o mzde vyplatenej vyslanému zamestnancovi za prácu vykonanú počas vyslania.

 

Pokutu za nedodržanie administratívnych povinností môže uložiť inšpektorát práce až do výšky 100 000 Eur.

[top]