09 jan 2013

Kalendár ODVODOVÝCH povinností na rok 2013

0 Comment

Prehľad odvodových povinností voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Lehota Tlačivo
SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Nástup do pracovného pomeru Najneskôr 1 deň pred nástupom do zamestnania Prihláška / RLFO
Skončenie pracovného pomeru Najneskôr 1 deň po zániku pracovného pomeru Odhláška / RLFO
Nástup na materskú dovolenku V lehote do 8 dní RLFO / Zmena
Skončenia materskej dovolenky V lehote do 8 dní RLFO / Zmena
Nástup na rodičovskú dovolenku V lehote do 8 dní RLFO / ZmenaRLFO / Prerušenie začiatok
Skončenie rodičovskej dovolenky V lehote do 8 dní RLFO / ZmenaRLFO / Prerušenie koniec
Zmena osobných údajov zamestnanca V lehote do 8 dní RLFO / Zmena
Mesačné výkazy Najneskôr v deň určený na výplatu príjmov Mesačný výkaz
Evidenčný list dôchodkového poistenia Do 3 dní od uplatnenia nároku na dôchodkovú dávku, alebo do 3 dni od skončenia pracovného pomeru (alebo v inej lehote, pokiaľ nemá k dispozícii potrebné údaje za posledný mesiac). Evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP)
ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
Nástup do pracovného pomeru V lehote do 8 dní HOZ o zmene platiteľa – Prihláška (kód 2Z)
Nástup do pracovného pomeru – dohoda V lehote do 8 dní HOZ o zmene platiteľa – Prihláška (kód 2D)
Skončenie pracovného pomeru V lehote do 8 dní HOZ o zmene platiteľa – odhláška (kód 2K)
Dočasná PN / OČR Do konca nasledujúceho mesiaca HOZ o zmene platiteľa  – 1 O (Z,K)
Nepravidelný príjem Do konca nasledujúceho mesiaca HOZ o zmene platiteľa – 2 Y    (Z, K)
Materská dovolenka Do konca nasledujúceho mesiaca HOZ o zmene platiteľa  – 1 O (Z,K)
Rodičovský príspevok Je povinnosťou zamestnanca (ak sa zamestnanec hlási sám, lehota je do 8 dní, ale môže tak urobiť aj zamestnávateľ do konca nasledujúceho mesiaca) HOZ o zmene platiteľa  – 1 C (Z,K)
Do konca nasledujúceho mesiaca HOZ o zmene platiteľa – 2 (Z, K)
Mesačné výkazy Do 3 dní od nahláseného výplatného termínu (ak nie je vyhlásený, je to posledný deň v mesiaci) Výkaz preddavkov na verejné zdravotné poistenie
Ročný výkaz pre RZZP Do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka Súhrnný výkaz na účely RZZP
Zmeny stavov, čísla OP, pobytu, výplatného termínu V lehote do 8 dní
DAŇOVÝ ÚRAD
Mesačný prehľad Do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, zamestnaneckej prémii a daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
Ročné hlásenie Do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho mesiaca Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Ročný výkaz o zamestnávaní ZŤP občanov (ak zamestnávateľ zamestnáva viac ako 20 zamestnancov) Do 31. marca príslušného roka Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotných postihnutím
[top]