09 jan 2013

Zápis do obchodného registra so súhlasom správcu dane

0 Comment

V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012 doplnené ustanovenie § 54 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení nekorších predpisov, týkajúce sa vydávania súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra.

Podľa tohto ustanovenia spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok, preto spolu so žiadosťou o zápis do obchodného registra musí táto osoba predložiť aj písomný súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri. Písomný súhlas správcu dane sa vyžaduje aj pri zápise zmien v obchodnom registri a pri podávaní návrhu na výmaz z obchodného registra.

Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, na žiadosť daňového subjektu, vydá do troch pracovných dní od podania žiadosti písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri, a to v prípade, ak daňový subjekt nemá daňový nedoplatok, ktorého výška v úhrne za všetky dane nepresahuje 170 eur.

O vydanie písomného súhlasu môže žiadať:

  • spoločnosť za spoločníka (prevodcu obchodného podielu), ako aj za nadobúdateľa obchodného podielu,
  • samostatne spoločník (prevodca obchodného podielu) a samostatne nadobúdateľ obchodného podielu

Žiadosť je potrebné podať samostatne u miestne príslušného správcu dane spoločníka (prevodcu obchodného podielu) a samostatne u miestne príslušného správcu dane nadobúdateľa obchodného podielu.

[top]