21 nov 2013

Založenie s.r.o. od 1.12. 2013

0 Comment

Od 1.12. 2013 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným tvorené peňažným vkladom, musí byť splatené na účet v banke.

S peňažnými prostriedkami, ktoré budú vložené na osobitnom účte v banke, ktorý zriadi správca vkladu,  nemožno do dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra nakladať. Jedinou výnimkou je použitie ich časti na úhradu nákladov súvisiacich so zakladaním spoločnosti.

Hodnota základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť aspoň 5 000 eur. Osoba spravujúca vklady je povinná vydať písomné vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho častí jednotlivými spoločníkmi, alebo ak ide o splatenie peňažných vkladov alebo ich častí výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí, ktoré sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra. Ak správca vkladu uvedie vo vyhlásení vyššiu sumu, než je splatená, ručí do výšky tohto rozdielu voči spoločnosti za splnenie povinnosti spoločníka splatiť vklad a v rovnakej výške voči veriteľom spoločnosti za záväzky spoločnosti. Ručenie správcu vkladu voči veriteľom spoločnosti zaniká splatením vkladov, ktorých sa uvedenie vyššej sumy vo vyhlásení týkalo.

Ak bola spoločnosť založená pred 1.decembrom 2013 a návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do 28. februára 2014, práva a povinnosti zakladateľov spoločnosti a správcu vkladu pri založení a vzniku spoločnosti a správe vkladu sa spravujú predpismi účinnými k 30.novembru  2013.

[top]