09 jan 2013

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

0 Comment

Od 1. januára 2013 vstúpil do platnosti zákon o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý predstavuje jedno z opatrení v rámci druhej etapy boja proti daňovým podvodom.

Zákon sa týka platieb v hotovosti medzi podnikateľmi ako aj medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi.

 

 

 • zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 EUR
 • zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 EUR medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi

Hodnotu platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, sa posudzuje ako súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu (napr. niekoľko platieb jednej faktúry).

Zákaz platieb v hotovosti sa vzťahuje aj na odovzdanie a prijatie hotovosti v cudzine, ktoré súvisí s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky.

Zákaz platieb v hotovosti sa nevzťahuje na platby prijaté a odovzdané:

 • ·       pri poskytovaní platobných služieb, poštových a poštového platobného styku
 • ·       pre prevádzkovaní zmenárenských činností
 • ·       pri spracovaní a preprave bankoviek a mincí
 • ·       pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí, vrátane výmeny slovenských korún za eurá v hotovosti Národnou bankou Slovenska
 • ·       pri správe daní
 • ·       v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov
 • ·       v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie
 • ·       v súvislosti so súdnym konaním, v súvislosti s úschovou peňazí, pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia
 • ·       odovzdávajúcim alebo príjemcom, ak povinnosťodovzdať alebo prijať platbu v hotovosti ustanovuje osobitný predpis

Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí ten, kto ako odovzdávajúci poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti alebo ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti (pokuta do 10 000 EUR).

Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ak ako odovzdávajúci poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti alebo ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti; za správny delikt sa uloží pokuta do 150 000 EUR.

[top]