13 jan 2016

Platenie dane z motorových vozidiel za rok 2015

0 Comment

Pre platenie dane z motorových vozidiel od januára 2016 platí nové pravidlo. Všetky subjekty zaplatia daň na jeden spoločný príjmový účet štátneho rozpočtu. Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt, známeho ako osobný účet daňovníka (OUD) a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice.

predčíslie   označujúce druh dane základné číslo účtu označujúce daňový subjekt (OÚD) kód Štátnej pokladnice
501163 –
8XXXXXXXXX /8180

 

Variabilný symbol pre daň z motorových vozidiel

  • pre ročného platiteľa je v tvare 1700992015
  • pre štvrťročného platiteľa preddavkov v tvare 1100412016 (41 je číslo štvrťroka, v tomto prípade prvého)
  • pre mesačného platiteľa preddavkov v tvare 1100012016 (01 je číslo mesiaca, v tomto prípade januára)
  • pre trvalý príkaz v tvare 1100002016

Zákonom o dani z MV sa zvýšilo rozmedzie pre určenia platenia preddavkov. Ak predpokladaná daň je v rozmedzí od 700 eur do 8 300 eur, preddavky na daň sa platia štvrťročne, a ak predpokladaná daň je vyššia ako 8 300 eur, preddavky na daň sa platia mesačne. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 je nutné podať do 1. februára 2016 (pondelok) a do tohto istého dátumu je nutné vykonať úhradu dane.

[top]