06 aug 2022

Sadzby stravného od 1.9.2022

0 Comment

Dňa 6.8.2022 boli zverejnené v Zbierke zákonov pod číslami 281/2022 Z. z. a 282/2022 Z. z. nové opatrenia o sume stravného a o sumách základnej náhrady za používanie vozidla.

Minimálna hodnota stravných lístkov 4,80 EUR

Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne vo výške 75% stravného stanoveného pre prvé časové pásmo pri tuzemskej pracovnej ceste.

V súlade s Opatrením o sumách stravného musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne v sume (0,75*6,40) = 4,80€.

Maximálna hodnota finančného príspevku 3,52 EUR

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo príspevkom vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však sumou vo výške 55 % stravného poskytovaného

pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na eurocent nahor.

Zvyšuje sa aj maximálny príspevok zamestnávateľa na jedlo na sumu 55 % zo 6,40 eur = 3,52 eura.

Minimálna hodnota finančného príspevku 2,64 EUR

Zamestnávateľ môže poskytnúť aj vyšší finančný príspevok ako je stanovený maximálny príspevok na jedlo, a to prostredníctvom sociálneho fondu.

Jeho výška nie je limitovaná. 

Tuzemské pracovné cesty

V súlade s § 1 Opatrenia o sumách stravného sú pre jednotlivé časové pásma trvania tuzemskej pracovnej cesty poskytované nasledovné sumy:

do 31.8. 2022 od 1. 9. 2022
pre časové pásmo 5 až 12 hodín 6,00€ 6,40€
pre časové pásmo 12 až 18 hodín 9,00€ 9,60€
pre časové pásmo nad 18 hodín 13,70€ 14,50€

Náhrada za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre:

a) jednostopové vozidlá a trojkolky 0,063 EUR

b) osobné cestné motorové vozidlá 0,227 EUR

[top]