08 mar 2013

Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2012

0 Comment

Zamestnávateľ, ktorý mal v uplynulom roku 2012 viac ako 20 zamestnancov a nezamestnával žiadneho občana so zdravotným postihnutím, ani nezadal zákazku na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, je povinný do 31.03.2013 odviesť za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného počtu, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa odvod odvádza.

Celková cena práce za rok 2012 sa stanoví z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve za 1. až 3. štvrťrok 2011, ktorá je podľa Štatistického úradu SR vo výške 765,00 €, a preddavku na poistné na zdravotné poistenie platené zamestnávateľom a poistné na sociálne poistenie platené zamestnávateľom nasledovne:

Sadzba v % zo základu 765,00 €

Poistné platené zamestnávateľom

Zdravotné poistenie

10 %

76,50 €

Sociálne poistenie

25,20 %

192,77 €

Spolu poistné

35,20 %

269,27 €

Priemerná mzda

765,00 €

Celková cena práce

765,00 + 269,27 = 1 034,27 €

0,8-násobok celkovej ceny práce*

827,00 €

0,9-násobok celkovej ceny práce**

930,00 €

 

Viac informácií a potrebné tlačivá nájdete tu.

* 0,8-násobok sa týka zadania zákazky na účely plnenia povinného podielu

** 0,9-násobok sa týka úhrady za neplnenie povinného podielu

 

 

[top]