17 dec 2014

Odpočítateľná položka na zdravotné odvody od 1.1.2015

0 Comment

Od 1.1.2015 sa v zdravotnom poistení zavádza odpočítateľná položka vo výške 380 eur. Zamestnanci, ktorých hrubá mzda je menej ako 570 eur, budú mať vyššiu čistú mzdu.

Mesačná odpočítateľná položka dosiahne pri hrubej mzde do 380 eur sumu 380 eur. S rastom príjmu nad 380 eur o jedno euro klesne suma odpočítateľnej položky o dve eurá. Pri hrubej mzde v sume 570 eur a vyššom tak bude odpočítateľná položka nulová.

 

Podmienky na uplatnenie

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie sa bude dať uplatniť na príjem zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť:

 • v pracovnom pomere
 • štátnozamestnaneckom pomere
 • v služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu.
Odpočítateľnú položku si naopak nemôžu uplatniť:
 • zamestnanci, ktorí majú odvodové zvýhodnenie pre dlhodobo
  nezamestnaných občanov,
 • zamestnanci na dohodu,
 • žiaci a študenti pri odbornej praxi,
 • členovia štatutárnych orgánov poberajúci za výkon funkcie odmenu,
 • spoločníci s.r.o. poberajúci odmenu za prácu vo vlastnej spoločnosti,
 • poslanci v samosprávach, ústavní činitelia,
 • osoby pracujúce vo väzbe,
 • osoby pracujúce na zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (príkazné zmluvy, zmluvy o dielo) v prípade závislej činnosti,
 • samostatne zárobkovo činné osoby,
 • osoby so zdaniteľnými príjmami podľa § 7 a 8 zákona o dani z príjmov,
 • soby s príjmami z podielov na zisku.
Dôležitou podmienkou je, že:
 • zamestnanec má len jediného zamestnávateľa (nemá súčasne viac zamestnávateľov),
 • zamestnanec si neuplatňuje odvodovú výnimku ako predtým dlhodobo nezamestnaný,
 • zamestnanec nie je súčasne SZČO.
Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku
Zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky pri výpočte preddavkov a chce si ju uplatniť, písomne oznámi nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky zamestnávateľovi do 8 (kalendárnych) dní odo dňa vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Zmenu nároku je povinný zamestnávateľovi oznámiť do 8 dní odo dňa jej zmeny.
Vzor písomného oznámenia zamestnanca je zverejnený na stránke Ministerstva zdravotníctva SR tu.
Zamestnanec má súčasne viac zamestnávateľov alebo je aj SZČO
Pri platení mesačných preddavkov na zdravotné poistenie sa odpočítateľná položka bude môcť využiť iba u jedného zamestnávateľa. Ak má zamestnanec v niektorom mesiaci viacerých zamestnávateľov alebo je súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou, odpočítateľná položka sa uplatní až v ročnom zúčtovaní poistného za predošlý rok.

Ak príjmy zamestnancov z rôznych zárobkových činností sú dostatočne nízke a majú nárok na odvodovú úľavu, odpočítateľná položka sa uplatní na príjmy zo zamestnania v nasledujúcom roku v ročnom zúčtovaní a zdravotná poisťovňa im vyplatí preplatok.

Autorské práva: Vaše Účtovníctvo, s.r.o. Bratislava

[top]