05 feb 2013

Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.2.2013

0 Comment

Od 1. februára 2013 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka č. 9/2013 Z.z., ktorá prináša zmeny v podnikateľskej činnosti.

Medzi najvýznamnejšie zmeny patria nasledovné:

1. Požiadavka osvedčenia úradného podpisu:

 

 

 • pri rozhodovaní o zvýšení, znížení základného imania spoločnosti alebo o nepeňažnom vklade do základného imania spoločníka,
 • pri rozhodovaní o vymenovaní, odvolaní alebo odmeňovaní konateľov,
 • pri rozhodovaní o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa,
 • pri rozhodovaní o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,
 • rozhodovanie o vymenovaní, odvolaní alebo odmeňovaní prokuristu.

2. Lehota na plnenie peňažných záväzkov

Do nášho právneho poriadku bola zapracovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám       v obchodných transakciách, ktorou sa stanovili všeobecné pravidlá pre čas plnenia peňažného záväzku dlžníkom za dodanie tovaru alebo služby. Novela ustanovuje, že zmluvne dohodnutá lehota na splnenie peňažného záväzku nesmie presiahnuť 60 dní

 • od doručenia faktúry alebo iného dokladu, alebo
 • od plnenia veriteľom, alebo
 • od nasledujúceho dňa po skončení prehliadky, ktorou sa zistilo riadne plnenie veriteľom (takáto prehliadka by sa nemala uskutočniť neskôr ako 30 dní od plnenia veriteľom).

Veriteľ a dlžník sa môžu dohodnúť na dlhšej lehote splatnosti ako týchto 60 dní, avšak táto ich dohoda nesmie byť v hrubom nepomere k právam a povinnostiam z ich záväzkového vzťahu.

3. Omeškanie s plnením peňažného záväzku

Ak je dlžník v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku, veriteľ ktorý si riadne splnil svoje povinnosti, má právo požadovať od dlžníka:

 • splnenie záväzku,
 • úroky z omeškania,
 • paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 EUR
 • náhradu škody spôsobenej omeškaním.

Pri omeškaní dlžníka s plnením peňažného záväzku, ktorý vznikol zo záväzkového vzťahu medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti alebo orgánom verejnej moci a podnikateľom pri jeho podnikateľskej činnosti, je výška úrokov z omeškania o 9 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky[i]) platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku

Ak sa počas trvania omeškania dlžníka s plnením peňažného záväzku, ktorý vznikol zo záväzkového vzťahu medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti alebo orgánom verejnej moci a podnikateľom pri jeho podnikateľskej činnosti, zmení základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky a ak je to pre veriteľa výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky1) platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie; táto základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa použije počas celého tohto polroka.

Ak došlo k omeškaniu pred 1. februárom 2013, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov občianskeho práva v znení účinnom k 31. januáru 2012.

4. Nekalá zmluvná podmienka

Za nekalú zmluvnú podmienku sa považuje akékoľvek ustanovenie, ktoré upravuje splatnosť peňažného záväzku, sadzby úrokov z omeškania alebo paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, v hrubom nepomere k právam a povinnostiam veriteľa vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu bez toho, aby na to existoval spravodlivý dôvod.

5. Nekalá obchodná prax

Nekalou obchodnou praxou sa rozumie taká obchodná prax, ktorá sa týka splatnosti peňažného záväzku, sadzby úrokov z omeškania alebo paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ktorú si strany medzi sebou zaviedli, pričom takáto praktika zakladá hrubý nepomer v právach a povinnostiach veriteľa, bez toho, aby na to existoval spravodlivý dôvod. Nekalá obchodná prax sa zakazuje.[i]) § 17 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[top]