03 apr 2022

Kurzarbeit od 1.3.2022

0 Comment

Od 1.3.2022 je v účinnosti zákon o podpore skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit. Prvé žiadosti o podporu začnú úrady práce prijímať v apríli.

Na získanie podpory musia žiadatelia spĺňať zákonom stanovené podmienky.

Zákonné podmienky:

 • Existencia „vonkajšieho faktora“: za vonkajší faktor sa považuje krízová situácia /vyhlásený prezidentom SR alebo vládou SR mimoriadny stav, výnimočný alebo núdzový stav/ alebo „vplyv vyššej moci“ /napr. požiar, povodeň/, o ktorej bude rozhodovať komisia na ÚPSVaR podaním žiadosti o podporu. V žiadosti je potrebné uviesť konkrétne opatrenie vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR, ktoré malo negatívny vplyv na prideľovanie práce . Za negatívny vplyv sa nepovažuje napr. zvýšenie ceny energií.

Momentálne je v platnosti vyhlásená mimoriadna situácia ohľadom COVID-19 a ohľadom prílevu odídencov z Ukrajiny.

 • Pokles prideľovania práce zamestnancom musí byť najmenej 10% týždenného pracovného času a minimálne 1/3 zamestnancov – teda v čase podania žiadosti musí byť zamestnávateľ v čase skrátenej práce
 • Ku dňu podania žiadosti musia byť uhradené odvody sociálneho a dôchodkového poistenia
 • Minimálne 2 roky pred podaním žiadosti nesmie byť porušený zákaz nelegálneho zamestnávania
 • Mať podpísanú dohodu so zamestnancami o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory
 • Splniť lehotu na podanie žiadosti /najneskôr do konca mesiaca, za ktorý sa podpora žiada/
 • Zamestnanec musí mať vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci rok
 • Zamestnávateľ nemôže zamestnanca  preradiť na inú prácu
 • Podporu je možné žiadať len na zamestnancov na TPP /pracovný vzťah trvá najmenej 1 mesiac od podania žiadosti/
 • Zamestnávateľ je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré bola poskytnutá podpora, najmenej 2 mesiace.

Výška podpory:

 • 60% priemerného hodinového zárobku zamestnanca (najviac do výšky 1/174 násobok priemernej mzdy v hospodárstve pred dvoma rokmi)
 • Zamestnávateľ musí v čase podania žiadosti zamestnancom vyplácať najmenej 80% ich priemerného zárobku

Žiadosť sa podáva elektronicky cez slovensko.sk. Bližšie informácie, ako aj príslušné žiadosti o podporu je možné nájsť na stránke: https://www.skratenapraca.gov.sk/

[top]