17 okt 2012

Informačný spravodaj – Daňový úrad

0 Comment

Prinášame vám ďalšie informácie z portálu Finančného riaditeľstva SR

Oznámenie o vydaní opatrenia so vzorom daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Pod číslom 304/2012 Z. z. vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrenie č. MF/021314/2012-722, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Predmetným opatrením sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel pre fyzické osoby a pre právnické osoby.

Nový vzor daňového priznania sa použije prvýkrát od 1. januára 2013 za zdaňovacie obdobie roku 2013. Vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel vydaný opatrením z 9. júla 2008 č. MF/019260/2008-72 sa použije pri podávaní daňového priznania, ak daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel vznikla v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2012.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013

 

Zrušenie účtov štátnych príjmov zriadených pred 1.1.2012

 

S účinnosťou od 1.1.2012 je každý daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle vyhlášky č. 378/2001 Z.z., od tohto dátumu sú v Štátnej pokladnici zriadené nové účty na úhradu daňových a nedaňových povinností.

Daňovému subjektu bolo pridelené jeho vlastné číslo účtu, tzv. základné číslo účtu, ktoré bolo každému daňovému subjektu oznámené osobitným listom. Nakoľko niektoré daňové subjekty naďalej smerujú úhrady na staré čísla účtov, Finančné riaditeľstvo SR upozorňuje, že staré čísla účtov sú aktívne len do 31.12.2012, t. z. týmto dňom budú zrušené.

Od 1.1.2013 bude možné prijímať úhrady len na základné číslo účtu, platby smerované na staré čísla účtov nebudú pripísané na účty štátnych príjmov a všetky takéto platby Štátna pokladnica vráti.

 

Povinnosť doručovania podaní elektronickými prostriedkami

 

Dňa 9.3.2012 nadobudol účinnosť zákon, ktorý sa posunula povinnosť doručovania podaní elektronickými prostriedkami finančnej správe (Daňovému úradu) na 1. januára 2013, to znamená, že povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami má od 1.1.2013:

a)      Daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

b)      Daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,

c)       Advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,

d)      Zástupca neuvedení v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Podľa § 165b ods. 2 a 3 zákona č. 440/2012 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa povinnosť elektronického doručovania podaní pre vymedzený okruh osôb uvedených v § 14 daňového poriadku posúva od 1.1.2014

 

Vedenie a doručovanie záznamov pri kúpe pozemného motorového vozidla v zmysle zákona o DPH

 

Podľa § 70 ods. 6 a 7 zákona č. 246/2012 (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH), sa od 1.10.2012 ustanovuje pre platiteľov dane povinnosť viesť a doručiť záznamy o každom pozemnom motorovom vozidle kúpenom v inom členskom štáte EÚ, ktoré je alebo bolo vedené v evidencii vozidiel v inom členskom štáte, od zdaniteľnej osoby identifikovanej pre DPH v inom členskom štáte na účely jeho ďalšieho predaja, ak pozemné motorové vozidlo je odoslané alebo prepravené do tuzemska.

Uvedená povinnosť sa týka nových aj ojazdených vozidiel (uvedených v § 11 ods. 11 písm. a)) a vzťahuje sa nielen na platiteľov dane, ktorí prevádzkujú autobazár, ale aj na platiteľov dane, ktorí príležitostne kúpia vozidlo v inom členskom štáte (od platiteľa DPH) s cieľom jeho ďalšieho predaja.

 

[top]