09 jan 2013

Dôležité čísla v roku 2013

0 Comment

Dávame do pozornosti dôležité čísla v tomto roku z oblasti daní a odvodov.

ODVODY

55,02 €

Minimálna výška preddavku pre SZČO do zdravotnej poisťovne.

130,27 €

Minimálna výška poistného na sociálne poistenie živnostníkom bez poistenia v nezamestnanosti (poistenie v nezamestnanosti sú pre SZČO dobrovoľné).

3 930,00 €

Jednotná maximálna hranica na platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ročne je to suma 47 160 eur. Veľmi dobre zarábajúci zamestnanec zaplatí zo mzdy na odvodoch maximálne 526,62 €.

1,9

Koeficient pre dok 2013, ktorý slúži pre SZČO na výpočet vymeriavacieho základu pre platenie odvodov.

14 %

Výška zdravotného odvodu z vyplatených dividend

94 320,00 €

Osobitný maximálny vymeriavací základ na príjmy z dividend na účely zdravotného poistenia v sume 120-násobku priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov.
DANE

15 %

Sadzba dane na dividendy vykázané za zdaňovacie obdobia do 31.12.2003 / Nová úprava je oproti starej výhodnejšia, ale len pre dividendy, ktoré spoločníci alebo družstvo vyplatia do konca roka 2013. Má motivovať firmy, aby vyplatili podiely na zisku teraz za nižšiu sadzbu, aby získali peniaze do štátneho rozpočtu čím skôr. Potom sa sadzba opäť zvýši na 19 %.

19 %

Sadzba dane pre daň vyberanú zrážkou (bez ohľadu na výšku príjmov).

23 %

Samostatná sadzba dane pre právnické osoby.

25 %

Výška progresívnej dane, ktorú zamestnanec zaplatí, ak jeho základ dane (hrubý príjem mínus zaplatené poistné) prekročí výšku 2 867,00 € v danom mesiaci, ročne je to suma 34 401,74 €. V prípade hrubej mesačnej mzdy zamestnanca je to suma 3 311,00 €.

3 735,84 €

Ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (suma, z ktorej sa neplatí daň). Mesačne si tak zamestnanec môže uplatniť úľavu 311,32 €. Zároveň je to aj nezdaniteľná časť základu na manžela/manželku, ktorú si môže daňovník uplatniť pri splnení určitých podmienok.

34 401,74 €

Úľavu na manžela/manželku vo výške 3 735,84 € ročne si nemôže uplatniť daňovník, ktorého základ dane je vyšší ako 34 401,74 € ročne.

1 867,97 €

Hranica výšky príjmov za rok. Ak ju daňovník v roku 2013 nedosiahne, nemusí podávať daňové priznanie k dani z príjmov. Je to 50 % z nezdaniteľnej časti základu dane.
[top]