26 júl 2021

Daňový bonus vs. dotácia na stravu

0 Comment

Od 1.7.2021, sa zavádza zmena s možnosťou odpočítania 1,7 násobku daňového bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov veku, až kým nedovŕši 15 rokov veku.

Posledný krát si daňovník môže uplatniť takto zvýšený daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku.

Mesačná výška daňového bonusu od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

na dieťa do 6 rokov je vo výške 46,44 €,

na dieťa od 6 rokov je vo výške 23,22 €.

Mesačná výška daňového bonusu od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021

na dieťa do 6 rokov je vo výške 46,44 €,

na dieťa od 6 rokov do 15 rokov je vo výške 39,47 €,

na dieťa od 15 rokov je vo výške 23,22 €.

zároveň platí, že od 1. 8. 2021 končí plošné poskytovanie dotácií na stravu pre žiakov základných škôl a detí v poslednom ročníku materských škôl.

Od 1. 9. 2021 bude štát prispievať na stravovanie dieťaťa:

  • ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (Životné minimum platné od 7.2021 je 218,06 eura na plnoletú fyzickú osobu, 152,12 eura na ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a 99,56 eura na dieťa)
  • ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov, žijúce s ním v domácnosti (Splnenie tejto podmienky sú povinní preukázať obidvaja zákonní zástupcovia čestnými vyhláseniami.).

Z daného vyplýva, že rodič dieťaťa vo veku od 6 do 15 rokov, má možnosť zvoliť si medzi daňovým bonusom alebo dotáciou na stravu, resp. ak nemá nárok na daňový bonus, automaticky mu prináleží dotácia na stravu, o ktorú je potrebné požiadať príslušný úrad a školu, ktorú dieťa navštevuje.

[top]