29 nov 2012

Daň z motorových vozidiel na rok 2013

0 Comment

Od 1. decembra 2012 nadobúda účinnosť novela zákona o dani z motorových vozidiel č. 460/2011 Z.z.

Podľa prechodného ustanovenia tejto novely zákona, ak daňová a oznamovacia povinnosť k dani z motorových vozidiel vznikne do 31.12.2012, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30.11.2012 bez ohľadu na to, že novela nadobúda účinnosť 1.12.2012.

Od 1. januára 2013 je predmetom dane z motorových vozidiel motorového vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých príjmy sú predmetom dane z príjmov.

Teda ak slovenský podnikateľ v zdaňovacom období 2013 používa na podnikanie v inej krajine motorové vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike, toto motorové vozidlo bude predmetom dane z motorových vozidiel. Ak slovenský podnikateľ v zdaňovacom období 2012 používa na podnikanie v inej krajine motorové vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike, toto motorové vozidlo nie je predmetom dane z motorových vozidiel.

Ak slovenský podnikateľ v zdaňovacom období 2013 používa na podnikanie v Slovenskej republike motorové vozidlo, ktoré je evidované v inej krajine, toto motorové vozidlo nepodlieha dani z motorových vozidiel. Ak slovenský podnikateľ v zdaňovacom období 2012 používa na podnikanie v Slovenskej republike motorové vozidlo, ktoré je evidované v inej krajine, toto motorové vozidlo je predmetom dane z motorových vozdiel, pretože sa používa na podnikanie na území SR.

Z predmetu dane bol vypustený aj daňovník, ktorý používa motorové vozidlo na podnikanie, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí. Zároveň došlo k úprave podmienok pri určení daňovníka, ktorým je zamestnávateľ. Pri vyplácaní cestovných náhrad zamestnancovi za používanie vozidla na služobné cesty, je daňovníkom dane zamestnávateľ, bez ohľadu na to, či zamestnanec je držiteľom tohto vozidla alebo nie je.

Novela zákona upravila vznik a zánik daňovej povinnosti na deň, kedy sa vozidlo začalo alebo prestalo používať na podnikanie. Na základe uvedeného, od 1.1.2013 daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie a zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Od 1. januára 2013 nemá daňovník oznamovaciu povinnosť pri vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel, ale iba pri jej zániku.

Novelou zákona sa mení aj výpočet pomernej časti dane za zdaňovacie obdobie. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin 1/365 alebo v prestupnom roku 1/366 ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie alebo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme.

[top]