31 okt 2011

Kalendár povinností na november 2011

0 Comment

Závislá činnosť:

Zdravotné poistenie – splatnosť preddavku na poistné:

  • V deň určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac
  • V deň poslednej výplaty za príslušný mesiac

posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné (ak nie je určený výplatný termín, preddavok na poistné za október 2011 je splatný najneskôr 30. Novembra 2011).

Sociálne poistenie – odvod poistného na nemocenské, dôchodkové poistenie, úrazové a garančné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti, a do rezervného fondu odvádza zamestnávateľ za seba a svojich zamestnancov:

  • V deň určený na výplatu príjmov,
  • V deň poslednej výplaty zúčtovaných za príslušný mesiac,
  • Posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktoré sa poistné odvádza.

Preddavky na daň – preddavky na daň znížené o úhrn daňových bonusov odvedie zamestnávateľ najneskôr do 5 dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru (mzdy za október 2011 vyplatil 18.11.2011, preddavky na daň odvedie najneskôr do 23.11.2011).

SZČO:

Zdravotné poistenie – splatnosť preddavku na poistné SZČO je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca – preddavok na poistné za október 2011 odvedie najneskôr 8. Novembra 2011.

Sociálne poistenie – odvod poistného na nemocenské, dôchodkové poistenie, na poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu odvádza SZČO do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa poistné platí – poistné za október 2011 odvedie najneskôr 8. Novembra 2011.

Preddavky na daň  – mesačné preddavky sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca – najneskôr do 30.11.2011 je splatný mesačný preddavok na daň z príjmov fyzických osôb za mesiac november 2011.

[top]