28 nov 2011

Kalendár povinností na mesiac december 2011

0 Comment

8.12.2011

 • Splatnosť preddavkov na zdravotné poistenie SZČO a samoplatieľov za november 2011.
 • Splatnosť poistného na sociálne poistenie a príspevku do rezervného fondu v prípade fyzickej osoby v právnom vzťahu so zamestnávateľom zakladajúcom právo na nepravidelný príjem, v prípade neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi a v prípade vyplatenia príjmu zo závislej činnosti po zániku povinného sociálneho poistenia, ak bol takýto príjem vyplatený v novembri 2011.

15.12.2011

 • Splatnosť dane z príjmov FO a PO vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z.z. v z.n.p. a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (okrem dane z príjmov zo závislej činnosti vyberanej zrážkou).
 • Splatnosť sumy na zabezpečenie dane z príjmov FO a PO platiteľom príjmu podľa § 44 zákona č. 595/2003 Z.z. v z.n.p. a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu.
 • Splnenie devízovej ohlasovacej povinnosti tuzemcom – podnikateľom a organizačnou zložkou cudzozemca v tuzemsku, s výnimkou banky a pobočky zahraničnej banky, prostredníctvom hlásenia DEV (NBS) 1 – 12 (Hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach) – časť 1 až 3, zasielaného Národnej banke Slovenska, ak k 30.11.2011 aktíva alebo pasíva vykazujúcej jednotky dosiahli hodnotu 1 000 000 eur a viac.

20.12.2011

 • Podanie súhrnného výkazu elektronickými prostriedkami za mesiac november 2011 pre platiteľov DPH, ak v tomto mesiaci realizovali zdaniteľný obchod podľa § 80 ods. 1 zákona o DPH a majú povinnosť podať súhrnný výkaz mesačne.
 • Registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň (bydlisko alebo sa obvykle zdržiava) v tuzemsku a ktoré dosiahla k 31.10.2011 za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov obrat 49 790 eur.
 • Registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľné osoby, ktoré majú sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň (bydlisko alebo sa obvykle zdržiava) v tuzemsku a ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení, a ktoré dosiahli k 30.11.2011 za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov celkový obraz 49 790 eur.

27.12.2011

 • Podanie daňového priznania k DPH za mesiac november 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou a splatnosť tejto dane.
 • Podanie daňového priznania k DPH za mesiac november 2011 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane, ale vznikla im povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z.z. a splatnosť tejto dane.
 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane z vína, piva, liehu, tabaku a tabakových výrobkov za mesiac november 2011 a splatnosť týchto daní.
 • Podanie daňového priznania za spotrebnú daň minerálnych olejov pre daňových dlžníkov podľa § 14 zákona č. 98/2004 Z.z. v z.n.p. a splatnosť tejto dane.

31.12.2011

 • Prevod peňažných prostriedkov na analytický účet sociálneho fondu alebo na osobitný bankový účet sociálneho fondu, ak nie je dohodnutý deň výplaty mzdy.

 

[top]