01 nov 2011

Minimálna mzda na rok 2012

0 Comment

Nariadením vlády Slovenskej republiky z 12. októbra 2011, ktoré vyšlo v Zbierke zákonov č. 343/2011 Z. z., sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012.

Suma minimálnej mzdy na rok 2012 sa ustanovuje na:

a) 327,20 eura za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 1,880 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Zákon o minimálnej mzde sa vzťahuje len na zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Obdobným pracovným vzťahom sa rozumie napr. služobný pomer, štátnozamestnanecký pomer, pracovný vzťah člena družstva a podobne. Obdobným pracovným vzťahom však nie je výkon prác na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Mesačná suma minimálnej mzdy sa uplatňuje len u zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní formou mesačnej mzdy, resp. mesačného platu. Základná suma mesačnej minimálnej mzdy platí pre situáciu, keď zamestnanec pracuje v ustanovenom týždennom pracovnom čase a odpracoval plný mesačný fond pracovného času. V prípade zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní inou mzdovou formou (napríklad hodinová, úkolová, podielová), sa pri posudzovaní ich nárokov vychádza z hodinovej minimálnej mzdy a na sumu mesačnej minimálnej mzdy sa neprihliada. Uvedené platí aj v prípade, keby celková dosiahnutá mzda v mesiaci bola nižšia, než je mesačná minimálna mzda; takáto situácia môže nastať v mesiaci, v ktorom mesačný fond pracovného času bude napríklad len 20 pracovných dní.

[top]