30 apr 2013

Povinnosti absolventov stredných a vysokých škôl v sociálnom poistení

0 Comment

Povinnosti absolventov stredných a vysokých škôl po ukončení štúdia voči Sociálnej poisťovni závisia od ich konkrétneho rozhodnutia.

 

Absolvent zostane nezamestnaný

V tomto prípade nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti, bez ohľadu nato, či sa zaeviduje na úrade práce alebo nie. Nikto za neho neplatí poistné na sociálne poistenie, ale súčasne nemá ani nárok na žiadne dávky. Má ale možnosť prihlásiť sa na dobrovoľné sociálne poistenie (od 16 rokov veku). Na výber má tri „balíčky“ dobrovoľného poistenia: komplexné (nemocenské, dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti), samostatné dôchodkové alebo kombináciu nemocenského a dôchodkového poistenia.

 

Absolvent odíde do zahraničia

Takýto absolvent tiež nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti, ak nie je v SR poistencom. Ak je však prihlásený na dobrovoľné sociálne poistenie, odchodom do zahraničia mimo krajín EÚ mu toto poistenie nezaniká a sále je ho povinný platiť. Ak je absolvent prihlásený na dobrovoľné nemocenské poistenie a/alebo poistenie v nezamestnanosti, vznikom povinného poistenia v členských štátoch EÚ, štátoch EHP alebo Švajčiarska prestáva trvať dobrovoľné nemocenské poistenie a/alebo poistenie v nezamestnanosti v SR. Dobrovoľné dôchodkové poistenie trvá aj v týchto prípadoch, ak sa z neho poistenec neodhlási.

 

Absolvent začne podnikať (nadobudne postavenie SZČO)

Absolventovi, ktorý začne podnikať ako SZČO, nevznikajú žiadne oznamovacie, resp. prihlasovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Povinnosť platiť poistné mu vznikne až k 1. Júlu nasledujúceho kalendárneho roka po roku, kedy začal podnikať, ak za prvý rok podnikania je jeho príjem vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Dovtedy môže využiť inštitút dobrovoľného poistenia.

 

Absolvent sa zamestná

V tomto prípade si všetky povinnosti voči Sociálnej poisťovni plní zamestnávateľ absolventa.

[top]