21 nov 2013

Novela zákona o DPH účinná od 1.1. 2014

0 Comment

Novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1.1. 2014 prináša pre podnikateľov novinky.

Kontrolný výkaz DPH

Zavádza sa nové tlačivo – kontrolný výkaz, prostredníctvom ktorého budú podnikatelia finančnej správe poskytovať podrobné informácie o daňových povinnostiach a o výške odpočtov DPH, ktoré si uplatnili. Platiteľ bude povinný podať kontrolný výkaz elektronicky za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie , a to do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia.

Kontrolný výkaz bude obsahovať údaje za príslušné zdaňovacie obdobie z každej faktúry, ktorú bol platiteľ povinný vyhotoviť, z každej faktúry, z ktorej si uplatňuje odpočítanie dane, z každej zjednodušenej faktúry, z ktorej si uplatňuje odpočítanie dane (doklady ERP) a zo všetkých dokladov za tržby, ktoré eviduje cez ERP.

Ak podnikateľ nedoručí kontrolný výkaz vôbec alebo oneskorene, uvedie v ňom neúplne alebo nesprávne údaje, daňový úrad uloží pokutu do výšky 10 000 EUR, za opakované porušenie až do výšky 100 000 EUR.

Získanie postavenia platiteľa DPH pri nadobudnutí podniku alebo jeho časti

Ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je platiteľom dane a nadobudne podnik alebo časť podniku od fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá platiteľom dane je, stáva sa platiteľom dane zo zákona. Osoba, ktorá sa má stať platiteľom DPH zo zákona podľa § 4 ods. 4 (v zmysle označenia od účinnosti ostatnej novely zákona o DPH), je povinná daňovému úradu:

 • oznámiť skutočnosť, na základe ktorej sa má stať platiteľom dane (napríklad kúpa podniku, predaj stavby za cenu vyššiu ako 49 790 eur alebo prijatie platby pred dodaním stavby),
 • predložiť doklady osvedčujúce skutočnosť, na základe ktorej sa má stať platiteľom dane (napríklad zmluva o predaji podniku, zmluva o predaji stavebného pozemku).

Lehota na oznámenie skutočnosti a predloženie dokladov je 10 dní, odo dňa vzniku skutočnosti uvedenej v prvej odrážke. Po overení uvedených skutočností, vydá daňový úrad osvedčenie o registrácii pre DPH.

Rozšírenie okruhu osôb povinných zložiť zábezpeku pri registrácii pre DPH

Povinnosť zložiť zábezpeku na daň sa rozširuje aj na prípady, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorej spoločníkom je tiež právnická osoba, ktorá má nedoplatky na DPH nad 1 000 EUR.

Povinnosť zložiť zábezpeku má aj zdaniteľná osoba, ktorej bola zrušená registrácia pre daň z dôvodu, že opakovane v kalendárnom roku nepodá daňové priznanie alebo kontrolný výkaz, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľná na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole

Ďalšie zmeny:

 • Ak pri oprave základu dane nie je povinnosť vyhotoviť doklad o oprave, napríklad z dôvodu, že platiteľ predáva nezdaniteľnej osobe, uvedie sa rozdiel v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá má za následok opravu základu dane
 • Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane a ak doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala rozhodná skutočnosť (napr. získal cenovú zľavu), opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala rozhodná skutočnosť, teda aj bez toho, aby mal doklad o oprave základu dane od dodávateľa
 • Ak obchodník kúpi použitý tovar (napr. ojazdené auto) z iného členského štátu od zdaniteľnej osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, nemôže pri predaji uplatniť osobitnú úpravu uplatňovania dane (teda zdaniť len prirážku), ak na faktúre vyhotovenej predávajúcim nie je slovná informácia „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“
 • Rozširuje sa tuzemský prenos daňovej povinnosti na kupujúceho (samozdanenie; reverse charge) na dodanie tovarov (olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny, železo a oceľ)). Tuzemský prenos daňovej povinnosti sa uplatní len medzi dvomi tuzemskými platiteľmi.
 • Rozširuje sa tuzemský prenos daňovej povinnosti na kupujúceho na dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou, ak základ dane vo faktúre za ich dodanie je 5 000 € a viac.
 • Rozširuje sa tuzemský prenos daňovej povinnosti na kupujúceho na dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za ich dodanie je 5 000 € a viac.
 • Osoba, ktorá nie je platiteľom, nie je povinná zaplatiť daň, ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5 €
 • Zo zákona o DPH sa vypúšťajú ustanovenia, ktoré upravovali povinnú a dobrovoľnú registráciu zdaniteľných osôb (podnikateľov) spoločne podnikajúcich v združení, napríklad na právnom základe zmluvy o združení. Na účely zákona o DPH bude každý vystupovať samostatne
 • Zjednocuje sa lehota na podanie súhrnného výkazu s lehotou na podanie daňového priznania (ako aj kontrolného výkazu). Tieto výkazy bude potrebné podať do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.
 • Mierne sa zvyšuje a zaokrúhľuje limit pre vyňatie reklamných, resp. propagačných predmetov z daňovej povinnosti, ak sú dodané bezodplatne. Ak ich hodnota bez DPH nepresiahne 17 eur, nebude toto bezodplatné dodanie podliehať DPH; inak bude toto dodanie považované za dodanie za protihodnotu.

Samozdanenie dovozu tovaru z tretích štátov platiteľom dane sa odkladá z 1. januára 2014 na 1. január 2017.

[top]