11 okt 2013

Komunikácia s Finančnou správou len elektronicky!

0 Comment

Od 1.januára 2014 budú môcť platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) komunikovať s daňových a colným úradom už len elektronicky. Táto povinnosť sa týka týchto platiteľov:

  • daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  • daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Podnikateľom, ktorí majú uzatvorenú len dohodu o elektronickej komunikácii, odporúča finančná správa prísť čo najskôr uzatvoriť dohodu podľa novšieho zákona. Dohody podľa zákona z roku 1992 totiž koncom roka prestanú platiť. Finančná správa bude v nasledujúcich dňoch mailom aj písomne posielať oznámenie o vypovedaní zmluvy. Ak majú daňové subjekty uzatvorené obe dohody, situácia sa pre nich nemení. Dohoda podľa starého zákona prestane platiť a budú komunikovať len prostredníctvom dohody uzatvorenej podľa nového zákon.

 

 

 

[top]