28 máj 2013

Dividendy a odvody do zdravotnej poisťovne 2012 a 2013

0 Comment

Poistenci, ktorí mali v roku 2012 vyplatené dividendy, majú povinnosť oznámiť tieto príjmy príslušnej zdravotnej poisťovni na zvláštnom tlačive v termíne do 31.05.2013.

Odvod do zdravotnej poisťovne z dividend sa týka len ziskov za zdaňovacie obdobie 2011 a neskôr. Výška odvodu z dividend je 10%, pre osobu so zdravotným postihnutím 5%. Vymeriavacím základom je plnenie presahujúce minimálny vymeriavaci základ. Minimálny vymeriavaci základ je v roku 2012 stanovený v sume 339,89 EUR.

 

Odvody do zdravotnej poisťovne z dividend za obdobie od 01.01.2013

Novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá je účinná od 01.01.2013 zavádza nového platiteľa poistného „platiteľ dividend“. Teda všetky osoby, ktoré majú príjem z dividend (zamestnanci, SZČO, samoplatitelia a poistenci štátu) sú povinní platiť poistné z tohoto príjmu. Poistné sa bude platiť preddavkovo, a to vo výške 14% z dividendy. Novela mení sadzbu aj pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré je tiež vo výške 14%.

Platiteľom preddavku na poistné z týchto dividend bude právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá podiely priznáva. Platiteľ vykazuje dividendy a preddavky osobitným Výkazom platiteľa dividend písomne alebo elektronicky príslušnej zdravotnej poisťovni do 8 dní odo dňa vyplatenia. Vymeriavacím základom je celá suma prijatých dividend, najviac 120-násobok priemernej mesačnej mzdy. V roku 2013 je suma stanovená vo výške 94 320,00 EUR.

[top]