19 aug 2014

Daňové licencie

0 Comment

Za rok 2014 budú musieť podnikateľské subjekty prvý krát platiť daňové licencie. Ide vlastne o minimálnu výšku dane z príjmov právnických osôb.

Výška daňovej licencie závisí od toho, či je alebo nie je spoločnosť platiteľom DPH, ďalej od výšky obratu a zohľadňuje sa tiež, či spoločnosť zamestnáva zdravotne ťažko postihnutých. Neplatca DPH musí platiť minimálnu daň z príjmov vo výške 480 eur, platca DPH s obratom do 500 000 eur musí platiť minimálnu daň vo výške 960 eur a podnikateľský subjekt s obratom nad 500 000 eur má daňovú licenciu vo výške 2 880 eur. Ak spoločnosť zamestnáva najmenej 20% zamestnancov zdravotne ťažko postihnutých, má zo zákona 50% úľavu na výške daňovej licencie.

Výška daňovej licencie

Kategória Daňová licencia Daňová licencia s úľavou
Neplatca DPH 480 € 240 €
Platca DPH s obratom do 500 tis. eur 960 € 480 €
Obrat nad 500 tis. eur 2 880 € 1 440 €

 

Kto neplatí daňovú licenciu

  • spoločnosť v prvom roku svojej existencie
  • spoločnosť prevádzkujúca chránenú dieľňu alebo chránené pracovisko
  • spoločnosť v konkurze a v likvidácii
  • verejná obchodná spoločnosť
  • neziskové účtovné jednotky

Keďže daňové licencie sú len pre právnické osoby, netýkajú sa ani osôb, ktoré vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť – živnostníkov, slobodných povolaní a pod.

Daňové licencie sa platia v termíne na podanie ročného daňového priznania k dani z príjmov. Prvý krát ich teda subjekty budú platiť 31.3.2015, čiže v termíne podania svojho daňového priznania za rok 2014.

Zaplatenú sumu daňovej licencie si môže spoločnosť odpočítať od dane z príjmov, ktorú vyčísli v nasledujúcich 3 rokoch. To isté platí aj pre prípad, keď firma vyčísli nižšiu daň a zaplatí licenciu – v tomto prípade si môže v budúcnosti odpočítať iba rozdiel medzi sumou licencie a sumou tejto nižšej dane. Ak však v priebehu týchto 3 rokoch nevytvorí zisk, resp. nevyčísli daň z príjmov v takej výške, od ktorej bude môcť v minulosti zaplatené licencie odpočítať, zaplatené licencie de facto prepadajú.

 

 

 

 

 

 

 

 

[top]