Daňové licencie

Za rok 2014 budú musieť podnikateľské subjekty prvý krát platiť daňové licencie. Ide vlastne o minimálnu výšku dane z príjmov právnických osôb. Výška daňovej licencie závisí od toho, či je alebo nie je spoločnosť platiteľom DPH, ďalej od výšky obratu a zohľadňuje sa tiež, či spoločnosť zamestnáva zdravotne ťažko postihnutých. Neplatca DPH musí platiť minimálnu.. read more →

Ochrana osobných údajov od 15.4.2014 – ZMENY!!!

Zmeny v zákone o ochrane osobných údajov platné od 15. apríla 2014 Len pár mesiacov od účinnosti zákona o ochrane osobných údajov bol prijatý nový Zákon č. 84/2014 Z.z., ktorý upravuje staršiu, príliš byrokratickú, verziu. Ide o tieto zmeny: zrušenie registrácie informačných systémov a jej nahradenia oznamovacou povinnosťou a zrušenie registračného poplatku (neplatí pre osobitnú.. read more →

Zvýšenie základu dane o neuhradené záväzky

Od 1. januára 2014 výrazne mení povinnosť úpravy základu dane o neuhradené záväzky. Na daňovníkov, ktorí si svoje záväzky neuhradia, čakajú prísnejšie daňové pravidlá. V zákone o dani z príjmov sa podstatne zmenila povinnosť zvýšenia základu dane u toho daňovníka, resp. dlžníka, ktorý eviduje neuhradený záväzok alebo jeho časť po dobu presahujúcu viac ako 360 dní, teda už od 12.. read more →

Register účtovných závierok

Od roku 2014 sú účtovné závierky ukladané do registra účtovných závierok. Ide o informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo financií. V prípade účtovných závierok má register nahradiť Zbierku listín, ktorá je súčasťou Obchodného registra SR. Register sa člení na verejnú a súkromnú časť. Verejná časť bude sprístupnená verejnosti a bude možnosť získať kópie uložených dokumentov po zaplatení.. read more →

Daň z motorových vozidiel 2013

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2013 je nutné podať do 31.januára 2014 (piatok) a do tohto istého dátumu je nutné vykonať úhradu dane. V porovnaní s minulým zdaňovacím obdobím (2012) je v daňovom priznaní niekoľko noviniek: zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva sa bude vyplňovať s presnosťou na kalendárne dni (napr. kratšie zdaňovacie obdobie sa.. read more →