Zvýšenie základu dane o neuhradené záväzky

Od 1. januára 2014 výrazne mení povinnosť úpravy základu dane o neuhradené záväzky. Na daňovníkov, ktorí si svoje záväzky neuhradia, čakajú prísnejšie daňové pravidlá. V zákone o dani z príjmov sa podstatne zmenila povinnosť zvýšenia základu dane u toho daňovníka, resp. dlžníka, ktorý eviduje neuhradený záväzok alebo jeho časť po dobu presahujúcu viac ako 360 dní, teda už od 12.. read more →

Register účtovných závierok

Od roku 2014 sú účtovné závierky ukladané do registra účtovných závierok. Ide o informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo financií. V prípade účtovných závierok má register nahradiť Zbierku listín, ktorá je súčasťou Obchodného registra SR. Register sa člení na verejnú a súkromnú časť. Verejná časť bude sprístupnená verejnosti a bude možnosť získať kópie uložených dokumentov po zaplatení.. read more →

Daň z motorových vozidiel 2013

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2013 je nutné podať do 31.januára 2014 (piatok) a do tohto istého dátumu je nutné vykonať úhradu dane. V porovnaní s minulým zdaňovacím obdobím (2012) je v daňovom priznaní niekoľko noviniek: zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva sa bude vyplňovať s presnosťou na kalendárne dni (napr. kratšie zdaňovacie obdobie sa.. read more →

Nové povinnosti pri používaní registračných pokladníc od 1.1. 2014

Od januára 2014 platia nové pravidlá pri používaní registračných pokladníc. Jednou z noviniek je povinnosť mať na predajnom mieste „vzorový bloček“, aby si zákazník mohol porovnať s tým, ktorý dostal po svojom nákupe. Na bločku musia byť výrazne vyznačené údaje potrebné pre jeho zaregistrovanie do Národnej bločkovej lotérie: číslo daňového kódu pokladnice dátum, čas, sumu.. read more →

Odvody pre SZČO od 1.1.2014

Tak ako každý rok, aj tento rok sme sa dočkali zvýšenia odvodov… Od 01.01.2014 sa pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) zvyšuje minimálny, ako aj maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie. Súčasne tak vzrastie minimálna aj maximálna suma poistného, ktoré sú SZČO povinné platiť. Poistné na sociálne poistenie 2013 2014.. read more →