Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2011

Zamestnávateľ je v zmysle § 63 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím povinný: –          Zabezpečovať vhodné podmienky na výkon práce, –          Vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas zamestnávania, –          Viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím, –          Zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva.. read more →

Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 01.01.2012

Od 01.01.2012 nadobúda účinnosť zákon č. 331/2011 Z.z., ktorým sa okrem iného mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003Z.z. o dani z príjmov  v znení neskorších predpisov. Ide o tieto zmeny:   rovnomerná metóda odpisovania  – daňový odpis dlhodobého hmotného majetku sa v prvom roku vypočíta z alikvotnej časti zodpovedajúcej počtu mesiacov používania majetku, a to počnúc mesiacom.. read more →

Variabilný symbol pre Daňový úrad po novom

Ako vianočný darček ste z Daňového úradu dostali do schránky list, v ktorom vás informujú, že od 1.1.2012 máte pridelené unikátne číslo účtu, na ktorý ste povinný platiť dane. Zabudli však pripísať, že súčasťou noviniek je aj zmena variabilného symbolu, ktorý už nebude tvoriť rodné číslo či DIČ, ale 10-miestne číslo skladajúce sa z označenia.. read more →

Zmeny v zákone o DPH účinné od 1.1.2012

Aby tých novoročných zmien nebolo málo, prinášame ďalšie novinky týkajúce sa zákona o DPH. read more →

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2011

Podnikateľ, ktorý využíva auto na podnikanie, je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2011 do 31. januára 2012 a túto daň (príp. rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňou) zaplatiť tiež do 31. januára 2012. Pokiaľ predpokladaná daňová povinnosť u jedného správcu dane alebo už aj vypočítaná daňová povinnosť za rok.. read more →