Nová fakturačná smernica platná od 01.01.2013

Od 1. januára 2013 bude v platnosti nová fakturačná smernica, v ktorej sa zavádzajú nové fakturačné pravidlá. Nová smernica zavádza nové inštitúty ako elektronickú faktúru, či zmeny týkajúce sa náležitostí faktúry a lehoty na jej vyhotovenie, ako aj možnosť vyhotovenia zjednodušenej faktúry.       Elektronická faktúra § 71 zákona o DPH faktúra môže byť poslaná.. read more →

Zmeny v zákone o DPH

Novela zákona o DPH obsahuje zásadné legislatívne zmeny od 1. októbra 2012. Od tohto dátumu by sa mali do praxe zaviesť nové opatrenia na boj proti daňovým únikom. Novelou sa mení aj Obchodný zákonník, v rámci ktorého sa obmedzuje možnosť založenia spoločnosti s ručením obmedzeným osobou, ktorá má daňový nedoplatok. Rovnako sa zavádza povinnosť doložiť.. read more →

Sadzby poistného z dohôd od 1.1.2013

Veľmi dôležité zmeny nastanú od 1.1.2013 ohľadom platenia poistného na sociálne poistenie a platenie preddavkov na poistné na zdravotné poistenie všetkých zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:
– dohody o vykonaní práce
– dohody o pracovnej činnosti
– dohody o brigádnickej práci študentov read more →

Ako správne platiť odvody od 1.3.2012

Platitelia odvodov pozor! Od 1. marca Sociálna poisťovňa požaduje povinnú identifikáciu platieb. Čo to v praxi znamená? Novela zákona prikazuje každému platiteľovi odvodov povinne identifikovať platbu uvedením variabilného a špecifického symbolu, po prvýkrát pri platení februárového poistného splatného do 8. marca 2012. Ak ste tak neurobili už v marci, Sociálna poisťovňa vám môže vyrubiť pokutu.. read more →

Povinnosť doručovania podaní Finančnej správe elektronicky

Dňa 9.3.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2012 Z. z. zo dňa 29.2.2012, ktorým sa posunula povinnosť doručovania podaní elektronickými prostriedkami finančnej správe vyplývajúca z § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 1. januára 2013. To znamená, že povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami.. read more →