Zápis do obchodného registra so súhlasom správcu dane

V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012 doplnené ustanovenie § 54 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení nekorších predpisov, týkajúce sa vydávania súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra. Podľa tohto ustanovenia spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok, preto spolu so.. read more →

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Od 1. januára 2013 vstúpil do platnosti zákon o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý predstavuje jedno z opatrení v rámci druhej etapy boja proti daňovým podvodom. Zákon sa týka platieb v hotovosti medzi podnikateľmi ako aj medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi.     zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 EUR zakazuje.. read more →

Dôležité čísla v roku 2013

Dávame do pozornosti dôležité čísla v tomto roku z oblasti daní a odvodov. ODVODY 55,02 € Minimálna výška preddavku pre SZČO do zdravotnej poisťovne. 130,27 € Minimálna výška poistného na sociálne poistenie živnostníkom bez poistenia v nezamestnanosti (poistenie v nezamestnanosti sú pre SZČO dobrovoľné). 3 930,00 € Jednotná maximálna hranica na platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ročne.. read more →

Daň z motorových vozidiel na rok 2013

Od 1. decembra 2012 nadobúda účinnosť novela zákona o dani z motorových vozidiel č. 460/2011 Z.z. Podľa prechodného ustanovenia tejto novely zákona, ak daňová a oznamovacia povinnosť k dani z motorových vozidiel vznikne do 31.12.2012, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30.11.2012 bez ohľadu na to, že novela nadobúda účinnosť 1.12.2012. Od 1. januára 2013.. read more →

Informačný spravodaj – Daňový úrad

Prinášame vám ďalšie informácie z portálu Finančného riaditeľstva SR Oznámenie o vydaní opatrenia so vzorom daňového priznania k dani z motorových vozidiel Pod číslom 304/2012 Z. z. vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrenie č. MF/021314/2012-722, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Predmetným opatrením sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel pre.. read more →