Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.2.2013

Od 1. februára 2013 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka č. 9/2013 Z.z., ktorá prináša zmeny v podnikateľskej činnosti. Medzi najvýznamnejšie zmeny patria nasledovné: 1. Požiadavka osvedčenia úradného podpisu:     pri rozhodovaní o zvýšení, znížení základného imania spoločnosti alebo o nepeňažnom vklade do základného imania spoločníka, pri rozhodovaní o vymenovaní, odvolaní alebo odmeňovaní konateľov, pri.. read more →

Odvody pre SZČO od 1.1.2013

Od 01.01.2013 sa pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) zvyšuje minimálny, ako aj maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie. Súčasne tak vzrastie minimálna aj maximálna suma poistného, ktoré sú SZČO povinné platiť. Poistné na sociálne poistenie 2012 2013 Minimálny VZ pre poistné SP 339,89 € 393,00 € Minimálny odvod 112,66.. read more →

Zápis do obchodného registra so súhlasom správcu dane

V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012 doplnené ustanovenie § 54 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení nekorších predpisov, týkajúce sa vydávania súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra. Podľa tohto ustanovenia spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok, preto spolu so.. read more →

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Od 1. januára 2013 vstúpil do platnosti zákon o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý predstavuje jedno z opatrení v rámci druhej etapy boja proti daňovým podvodom. Zákon sa týka platieb v hotovosti medzi podnikateľmi ako aj medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi.     zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 EUR zakazuje.. read more →

Dôležité čísla v roku 2013

Dávame do pozornosti dôležité čísla v tomto roku z oblasti daní a odvodov. ODVODY 55,02 € Minimálna výška preddavku pre SZČO do zdravotnej poisťovne. 130,27 € Minimálna výška poistného na sociálne poistenie živnostníkom bez poistenia v nezamestnanosti (poistenie v nezamestnanosti sú pre SZČO dobrovoľné). 3 930,00 € Jednotná maximálna hranica na platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ročne.. read more →