Komunikácia s Finančnou správou len elektronicky!

Od 1.januára 2014 budú môcť platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) komunikovať s daňových a colným úradom už len elektronicky. Táto povinnosť sa týka týchto platiteľov: daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, zástupca.. read more →

Pokuta za nelegálne zamestnávanie

Novela Zákona o inšpekcii práce priniesla vyššie pokuty za nelegálne zamestnávanie s účinnosťou od 1. novembra 2013. Pokuta za nelegálne zamestnávanie dvoch a viacerých osôb súčasne bude predstavovať najmenej 5 000 eur. Teraz môže zamestnávateľ bez ohľadu na počet nelegálne zamestnaných ľudí dostať pokutu od dvetisíc do 200-tisíc eur. Súčasne sa zvyšuje dolná aj horná.. read more →

Dividendy a odvody do zdravotnej poisťovne 2012 a 2013

Poistenci, ktorí mali v roku 2012 vyplatené dividendy, majú povinnosť oznámiť tieto príjmy príslušnej zdravotnej poisťovni na zvláštnom tlačive v termíne do 31.05.2013. Odvod do zdravotnej poisťovne z dividend sa týka len ziskov za zdaňovacie obdobie 2011 a neskôr. Výška odvodu z dividend je 10%, pre osobu so zdravotným postihnutím 5%. Vymeriavacím základom je plnenie.. read more →

Povinnosti absolventov stredných a vysokých škôl v sociálnom poistení

Povinnosti absolventov stredných a vysokých škôl po ukončení štúdia voči Sociálnej poisťovni závisia od ich konkrétneho rozhodnutia.   Absolvent zostane nezamestnaný V tomto prípade nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti, bez ohľadu nato, či sa zaeviduje na úrade práce alebo nie. Nikto za neho neplatí poistné na sociálne poistenie, ale súčasne nemá ani nárok na žiadne dávky… read more →

Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2012

Zamestnávateľ, ktorý mal v uplynulom roku 2012 viac ako 20 zamestnancov a nezamestnával žiadneho občana so zdravotným postihnutím, ani nezadal zákazku na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, je povinný do 31.03.2013 odviesť za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného počtu, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej.. read more →