Dividendy a odvody do zdravotnej poisťovne 2012 a 2013

Poistenci, ktorí mali v roku 2012 vyplatené dividendy, majú povinnosť oznámiť tieto príjmy príslušnej zdravotnej poisťovni na zvláštnom tlačive v termíne do 31.05.2013. Odvod do zdravotnej poisťovne z dividend sa týka len ziskov za zdaňovacie obdobie 2011 a neskôr. Výška odvodu z dividend je 10%, pre osobu so zdravotným postihnutím 5%. Vymeriavacím základom je plnenie.. read more →

Povinnosti absolventov stredných a vysokých škôl v sociálnom poistení

Povinnosti absolventov stredných a vysokých škôl po ukončení štúdia voči Sociálnej poisťovni závisia od ich konkrétneho rozhodnutia.   Absolvent zostane nezamestnaný V tomto prípade nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti, bez ohľadu nato, či sa zaeviduje na úrade práce alebo nie. Nikto za neho neplatí poistné na sociálne poistenie, ale súčasne nemá ani nárok na žiadne dávky… read more →

Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2012

Zamestnávateľ, ktorý mal v uplynulom roku 2012 viac ako 20 zamestnancov a nezamestnával žiadneho občana so zdravotným postihnutím, ani nezadal zákazku na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, je povinný do 31.03.2013 odviesť za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného počtu, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej.. read more →

Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.2.2013

Od 1. februára 2013 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka č. 9/2013 Z.z., ktorá prináša zmeny v podnikateľskej činnosti. Medzi najvýznamnejšie zmeny patria nasledovné: 1. Požiadavka osvedčenia úradného podpisu:     pri rozhodovaní o zvýšení, znížení základného imania spoločnosti alebo o nepeňažnom vklade do základného imania spoločníka, pri rozhodovaní o vymenovaní, odvolaní alebo odmeňovaní konateľov, pri.. read more →

Odvody pre SZČO od 1.1.2013

Od 01.01.2013 sa pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) zvyšuje minimálny, ako aj maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie. Súčasne tak vzrastie minimálna aj maximálna suma poistného, ktoré sú SZČO povinné platiť. Poistné na sociálne poistenie 2012 2013 Minimálny VZ pre poistné SP 339,89 € 393,00 € Minimálny odvod 112,66.. read more →