Založenie s.r.o. od 1.12. 2013

Od 1.12. 2013 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným tvorené peňažným vkladom, musí byť splatené na účet v banke. S peňažnými prostriedkami, ktoré budú vložené na osobitnom účte v banke, ktorý zriadi správca vkladu,  nemožno do dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra nakladať. Jedinou výnimkou je použitie.. read more →

Novela zákona o DPH účinná od 1.1. 2014

Novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1.1. 2014 prináša pre podnikateľov novinky. Kontrolný výkaz DPH Zavádza sa nové tlačivo – kontrolný výkaz, prostredníctvom ktorého budú podnikatelia finančnej správe poskytovať podrobné informácie o daňových povinnostiach a o výške odpočtov DPH, ktoré si uplatnili. Platiteľ bude povinný podať kontrolný výkaz.. read more →

Používanie bankového účtu v tvare IBAN od 1.2.2014

Všetky firmy na Slovensku musia od 1.2. 2014 v komunikácií s bankami používať čísla účtov v tvare IBAN, a to tak v rámci SR, ako aj v zahraničnom platobnom styku. IBAN  nahradí doterajšie národné čísla účtov a kódy bánk používané v tuzemskom platobnom styku. Každý platobný príkaz, ktorý banke zadáte, vrátane tuzemských platieb, musí obsahovať platný.. read more →

Komunikácia s Finančnou správou len elektronicky!

Od 1.januára 2014 budú môcť platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) komunikovať s daňových a colným úradom už len elektronicky. Táto povinnosť sa týka týchto platiteľov: daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, zástupca.. read more →

Pokuta za nelegálne zamestnávanie

Novela Zákona o inšpekcii práce priniesla vyššie pokuty za nelegálne zamestnávanie s účinnosťou od 1. novembra 2013. Pokuta za nelegálne zamestnávanie dvoch a viacerých osôb súčasne bude predstavovať najmenej 5 000 eur. Teraz môže zamestnávateľ bez ohľadu na počet nelegálne zamestnaných ľudí dostať pokutu od dvetisíc do 200-tisíc eur. Súčasne sa zvyšuje dolná aj horná.. read more →